Here you can validate your voucher codes.

Some voucher codes may only be applied to certain products or subscriptions: Redeem those in the regular purchase flow.

If you redeem a monetary giftcard, the amount will be added to your balance (see "My Balance").

Privacyverklaring

Juli 2022

Contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kun je contact per e-mail met ons opnemen via info@coachflix.nl of telefonisch via 0625580859

Website: www.coachflix.nl

Address: marktplein 9, 7609HN Almelo te Nederland.

E-mail: info@coachflix.nl

Privacyverklaring

coachflix streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens:

Door het gebruiken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Persoonlijke voedselvoorkeuren
 • IP-adres
 • Betaalgegevens

Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail, telefonisch of via de live chat

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Bankrekeningnummer

Speciale en/of gevoelige persoonlijke persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coachflix.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van je online betaling
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrieven
 • Telefonisch of per e-mail contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De mogelijkheid bieden een account aan te maken
 • Coachflix analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Coachflix volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Martinus stream site’s BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Coachflix je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coachflix gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Choachflix gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhoudt zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coachflix en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@coachflix.nl We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Coachflix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coachflix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachflix.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Probeer Coachflix 24 uur gratis!